แผนพัฒนาเทศบาล
จังหวัดนครปฐม

กฏหมายดอทคอม
การบริหารบุคลากร
สนง.กพ.
สนง.กถ.
สนง.กกต.
สนง.ปปช.
สนง.ตำรวจแห่งชาติ
จังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

กลุ่มเพื่อนส่วนท้องถิ่น


1 ๑๒ สิงหา มหาราชินี
งานวันเด็กแห่งชาติ
ประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีน
ประเพณีลอยกระทง ๖๑
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ๕๙
งาน 5 ธันวามหาราช

1 งานประเพณีสงกรานต์ ๕๙

 

 

 

 

กีฬาบางหลวงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 59
เมืองน่าอยู่
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ

อบรมความรู้ ป้องกันอัคคีภัย

118 ของดีอำเภอบางเลน

แผนพัฒนาเทศบาล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสียภาษี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2559

 

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 62

ประเพณีแห่ธงฯ 2561

ประเพณีแห่เทียนฯประจำปี 2561

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

ครงการพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผน ชุมชน และแผนพัฒนาสามปี2560-2560

 

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบางเลน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 "รางกระทุ่มเกมส์"

 


                   คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม....<1>..<2>    แผนที่การเดินทาง

1>หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
2> นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว กองการศึกษา

    โปรดติดต่อ 08-5773-7746 0-3439-9310 Email:dum378@gmail.com

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เทศบาลตำบลบางหลวงครั้งที่๒
ประกาศสอบราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด
ประกาศสอบราคาด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฎิกูล ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด
ราคากลางโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบริเวณตลาดบางหลวง ซอย 7/1
ราคากลางโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำบริเวณรอบสนามฟุตบอลตำบลบางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนน 16 ชุด

รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงดจ้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
- แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
- แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

รับโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว กองการศึกษา
รับโอนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ


กระทรวงมหาดไทย
สมาคมพนักงานเทศบาลฯ
หนังสือราชการ สถ
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
คนไทยดอทคอม
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กพร.
รัฐบาลไทย
ไทยตำบลดอทคอม


      
      
   
โรงเจบ้วนฮกตึ้ง
ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ขนมไทย
ชุนเปี้ยทอด
ข้าวเกรียบปากหม้อ
ก๋วยจั๊บน้ำใส
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ขนมจีบ
เป็ดพะโล้

พรบ.เทศบาล

คู่มือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

คู่มือประชาชน

- กองช่าง

- งานการเจ้าหน้าที่

- งานจัดเก็บรายได้

- งานทะเบียน

- งานสาธารณสุข

เรื่องแสดงเจตจำนงสจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการ ตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปี 2561