โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน  

รายงานการติดตามและประเมินผล   แผนพัฒนาท้องถิ่น
           เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
แผนอัตรากำลัง
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการปี2565

ฐานข้อมูลตลาด


 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลตำบลบางหลวงปลอดบุหรี่

ี่

 


 


 


นายกฯลงพื้นที่ติดตามงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน click::::
ดำเนินการล้างพื้น ถนนเทศบาลซอย 6 click::::
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ วางแผน และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผิวจราจร click::::
โครงการฝึกอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้ว่างงานในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 click::::
. รับบริจาคโลหิต click::::
โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ" click::::
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบ่อขยะเกิดไฟปะทุ click::::
ประเพณี“ทิ้งกระจาด” ประจำปี 2566 click::::
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล click:::
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566 click:::
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 click::::
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 click::::
ลด ละ เลิกเหล้า click::::
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ click::::
แห่เทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2566 click::::
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปงบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 click::::
ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม
นายกฯ ลงพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 1 click::::
พัฒนามาตราฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร click::::
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบางเลน click::::
"คืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 click::::
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์ click:::
โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2566 click::
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล click::::
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (บัณฑิตน้อย) click::::
โครงการเรียนรู้ในโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 click::::
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ click::::
โครงการวันเทศบาล click::::
ประเพณีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2566 click::::
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน click::::
แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลบางหลวงเขตเลือกตั้งที่สี่จังหวัดนครปฐม click::::
ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวงเรื่องกำหนดการสถานที่หลักเกณฑและ วิธีการติดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566 click::::
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 click::::
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ปี 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานปี 2566 click::::
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 click::::
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 6
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกั้นน้ำพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณสะพานบางหลวง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินฯ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงสร้างกำแพงกันดินฯ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส พร้อมอุปกปกรณ์

ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมคั้นกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122

ประกาศเทศบาลฯจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ฉบับเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลฯจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
แบบ บก.06 (รถบรรทุกขยะ)
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2565
รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 1 ปี2566
ประกาศผู้ชนะโครงการถมดิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน พ.ศ.2566
ประกาศตรวจการจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถขยะ)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เสาไฟฟ้าไฮแมส)
ประกาศผู้ชนะ HDPE
การเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะ (อาคารพัสดุ)
ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคา HDPE
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ประกาศราคากลางวางท่อ HDPE (ทบทวน)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศราคากลางโครงการถมดิน
 
;