แผนพัฒนาเทศบาล

1 ๑๒ สิงหา มหาราชินี
งานวันเด็กแห่งชาติ
ประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีน
ประเพณีลอยกระทง ๕๘
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ๕๙
งาน 5 ธันวามหาราช

1 งานประเพณีสงกรานต์ ๕๙

 

 

 

 

กีฬาบางหลวงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 59
เมืองน่าอยู่
ประชุม ชมรมผู้สูงอายุ

อบรมความรู้ ป้องกันอัคคีภัย

118 ของดีอำเภอบางเลน

แผนพัฒนาเทศบาล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสียภาษี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2559

- รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2559

 

 

ขอต้อนรับทุกท่าน..

3

ตลาดบางหลวง... เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อต้องประมาณปี พศ. ๒๔๔๖ สมัยรัชกาลที่ ๕ กรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณบุรี) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน มีอายุถึงปัจจุบัน ๑๑๐ ปี ต่อมาคณะกรรมการฯได้ ตั้งชื่อใหม่เป็น "ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒" สภาพตลาดยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของตลาดเก่า แก่ริมน้ำท่าจีน ลักษณะ เป็นเรือนไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากัน ตั้งแต่ห้องแรก ที่ติดถนน หมายเลข ๓๓๕๑ สายบางเลน-บางปลาม้า ลึกเข้าไปถึงแม่น้ำท่าจีน มีจำนวนห้องเรียงราย ต่อกันด้านละ ๑๓๐ ห้อง รวมทั้งรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายของคนชนบทตลอดจนประเพณี และวัฒนธรรมประจำถิ่น ที่ได้ผสมกลมกลืน...ระหว่างวัฒนธรรม ไทย - จีน ที่สืบทอดตลอดมา.......

ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ ไ
ด้รับการเรียกขานอีกนัยหนึ่งว่า " บ้านเก่า เหล่าเต๊งไม้"
ตลาดเก่าร้อยปี ดินแดน วัฒนธรรมไทย-จีน ขนมหวาน อาหารอร่อย"......
     ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ คือความงามทางสถาปัตยกรรม ...และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ภายใต้บรรยากาศของธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด.......ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน 
ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ ยังคงความเป็นตลาดเก่าที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน.ได้ถูกถ่ายทอด ปรากฏแก่สาธารณชน...ในบทละครโทรทัศน์ ทีวีดาวเทียม และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ.... บทละครเรื่อง คมแฝก1,2..ทางช่อง 7. บ้านก้านมะยม ทางช่อง 3 ละครเรื่อง ดำขำ...รายการพินิจนคร และฉากบทภาพยนต์ ฝรั่งเศส. เรื่อง "on a marche sur bangkok "
                   คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม....<1>..<2>    แผนที่การเดินทาง

< เทศบาลตำบลบางหลวง รับโอนพนักงานเทศบาลหลายอัตรา > >

1>หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
2> นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว กองการศึกษา

    โปรดติดต่อ 08-5773-7746 0-3439-9310 Email:dum378@gmail.com

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศสอบราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด
ประกาศสอบราคาด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขนสิ่งปฎิกูล ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด

รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงดจ้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 11
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 2 ต. บางหลวง
รายชื่อผู้ซื้อซองและยื่นซองโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และขยายถนนบางหลวง-บางน้อยใน
 
- แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
- แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

รับโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว กองการศึกษา
รับโอนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ

 
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright/ 2007-2013 by dumrongsak monthong
All rights reserved

Contact Information :
Email:dum378@gmail.com 08-3034-74611