ปภ.นครปฐมซ้อมแผนรับมืออัคคีภัย ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 ณ ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีที่เกิดภัย รวมทั้งสามารถประสานปฏิบัติการระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

นายอนุชา โมกขะเวช อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานในการฝึกอบรม เปิดเผยว่า ชุมชนตลาดบางหลวงฯ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก มีสภาพบ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปี พ.ศ.2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ โดยการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตลาดบางหลวงฯ แบ่งการฝึกซ้อมแผนเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบในที่บังคับการ(Command Post Exercise : CPX) เพื่อประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับอัคคีภัย และรูปแบบการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง (Field Training Excercise : FTX) ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 โดยจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ชุมชนตลาดบางหลวงฯ ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จนต้องระดมกำลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์กู้ภัยต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีที่เกิดอัคคีภัย อพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการระงับอัคคีภัย(Command Post Exercise : CPX) วันที่ 26 สิงหาคม 2553

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง (Field Training Excercise : FTX) ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553